Zasady i wytyczne

Znajomość zasad ma kluczowe znaczenie dla uczniów, rodziców, nauczycieli i mentorów

Celem tych zasad jest:

 • określić kwalifikowalność
 • chronić prawa i dobro ucznia-badacza
 • zapewnić przestrzeganie przepisów krajowych i lokalnych

Plagiat, fałszerstwo, wykorzystywanie lub prezentowanie pracy innego naukowca jako własnej oraz fałszowanie danych jest niedopuszczalne na żadnym poziomie badań ani konkursu. Takie projekty nie będą kwalifikować się do konkursu. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji projektu, który będzie zawierał niedozwolone treści.

Kwalifikowalność / ograniczenia

Zespoły Uczniowskie

Konkurs przeznaczony jest dla zespołów, nie ma możliwości udziału indywidualnego

Uczniowie należący do Uczniowskiego Zespołu Badawczego muszą:

 • być uczniami klas 5 - 8 szkoły podstawowej
 • do dnia 1 czerwca roku prezentacji nie ukończyć 16 lat

Każdy zespół składa się z co najmniej trzech członków, a maksymalnie z pięciu, z których każdy musi spełniać powyższe wymogi.

Każdy zespół może zgłosić tylko jeden projekt .

Projekt może obejmować nie więcej niż osiem miesięcy ciągłych badań i nie może dotyczyć badań wykonanych przed październikiem 2020r.

Każdy zespół musi mieć dorosłego Opiekuna.

Projekty, które stanowią zagrożenie dla kogokolwiek, tj. badaczy , uczestników lub publiczności, są niedozwolone zgodnie z zasadami konkursu.

Role i obowiązki

Uczniowskie zespoły naukowe

Zespoły badawcze są odpowiedzialne za wszystkie aspekty projektu
badawczego, w tym za pozyskanie pomocy wszelkich wymaganych osób
dorosłych (Opiekun Zespou), uzyskanie niezbędnej zgody, przestrzeganie zasad i wytycznych oraz wykonanie eksperymentów, inżynierii, analizy danych, prezentacji, itp.

Każdy zespół wyznacza Lidera zespołu, który koordynuje pracę i
występuje w roli rzecznika. Jednak każdy członek zespołu powinien być w stanie pełnić rolę rzecznika, być w pełni zaangażowany w projekt i znać wszystkie jego aspekty. Końcowa praca powinna odzwierciedlać skoordynowane wysiłki wszystkich członków zespołu

Opiekun Zespołu

Opiekunem zespołu może być nauczyciel, rodzic, profesor i / lub inny
naukowiec. Taka osoba musi mieć doświadczenie w naukach ścisłych i powinna mieć bliski kontakt ze studentami podczas trwania projektu

Opiekun zespołu jest bezpośrednio odpowiedzialny za nadzorowanie
eksperymentów Uczniowskiego Zespołu Badawczego i współpracę z
Zespołem w celu oceny wszelkich możliwych zagrożeń w celu
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów prowadzących badania oraz ludzi i / lub zwierząt biorących udział w badaniu.

Opiekun zespołu powinien również zapewnić, że eksperymenty są
zgodne z prawem oraz regulaminem Universiady.

Komisja Oceniająca (Sędziowie)

Komisja Oceniająca to grupa wykwalifikowanych osób odpowiedzialnych za ewaluację Projektów.

Zespół Universiady

Zespół Universiady jest odpowiedzialny za zarządzanie i realizację
wydarzenia.

W tym roku tematem przewodnim jest chemia

Zespoły powinny wybrać pytanie/pytania badawcze oraz postawić hipotezy badawcze w ramach wybranej dziedziny naukowej i/lub podstawy programowej. Im ciekawiej, tym lepiej.

Po konsultacji ze swoimi Opiekunami i otrzymaniu wsparcia, zespoły złożą swoje aplikacje do projektu.

Następnie zespoły przeprowadzą eksperymenty, aby udowodnić swoje hipotezy, przeanalizują swoją pracę i przedstawią wyniki.

Projekt będzie składał się z 3 działań: planu projektu, prezentacji i pokazu finałowego projektu.

Plan projektu

Plan projektu to krótkie podsumowanie, maksymalnie 250-wyrazowe, jednostronicowe streszczenie projektu wyjaśniające cele eksperymentu, zastosowaną metodologię i mierniki sukcesu.

Ocenianie zostanie przeprowadzone na podstawie:

 • Kreatywność
 • Podejście
 • Nauka
 • Bezpieczeństwo projektu

Prezentacja z Projektu

Po zakończeniu badań każdy zespół przygotuje i załączy krótką prezentację podsumowującą projekt np. w Power Point. Części prezentacji:

 • Strona tytułowa (tytuł projektu, nazwa szkoły, autorzy, nauczyciel prowadzący).
 • Najważniejsze pojęcia, definicje
 • Opis postępu prac nad eksperymentem wzbogacony własnymi zdjęciami
 • Wyniki - ocena wyników eksperymentu (porównanie zdjęć przed i po, wykresy, tabele itp.)
 • Wniosek - własna ocena eksperymentu, w jaki sposób eksperyment się powiódł, czy przyniósł użyteczne wyniki itp.

Prezentacja powinna składać się z tych samych materiałów (zdjęć, grafik, tabel, opisów itp.), które zostaną zaprezentowane podczas gali Finałowej.

Pokaz projektu na Gali Finaowej

Zespoły zakwalifikowane do finału zaprezentują się podczas Gali Finałowej

Każdy zespół przedstawi swoje projekty, w tym wszystkie badania, modele, obrazy itp.

Otrzymają stół lub miejsce na prezentację

Ocena Prezentacji i Pokazu Projektu będzie oparta na poniższych kryteriach:

 • Kreatywność (wyjątkowość)
 • Podejście (jakość, metoda)
 • Nauka (wnioski i dokumentacja)
 • Udział w zespole
 • Prezentacja

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i własności intelektualnej

Fundacja Omniveda z siedzibą przy ul. LEGNICKA 65, 54-206 WROCLAW, KRS: 0000516879, REGON: 022454451, NIP: 8943054947 (zwana dalej „Administratorem”) jest organizatorem Universiada, konkursu dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi.

W czasie trwania Uniwersiady można przesyłać dokumenty takie jak opisy projektów i eksperymentów, a także dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres szkoły), zdjęcia i zdjęcia z doświadczeń i uczniów oraz podejmowane w celach administracyjnych, organizacyjnych i promocyjnych Uniwersiady. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć i eksperymentów na stronie www.universiada.pl oraz na facebooku Administratora: www.facebook.com/omniveda/ lub innych powiązanych z wydarzeniem serwisach, w szczególności stronach Sponsorów i Partnerów, oraz jednostek z nimi powiązanych.

Zapoznałem się z Polityką prywatności.

Oświadczam, że jestem uprawniony do wyrażenia tej zgody oraz, że mam ukończone 18 lat oraz, że przekazując dane i inne informacje Administratorowi nie naruszyłem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących danych i ochrony własności intelektualnej Ponadto potwierdzam, że podane przeze mnie dane i inne informacje są zgodne z prawdą.

PPG

cancel
helpline kroužky

W czym możemy pomóc?

Nie udało się przesłać formularza zgłoszeniowego? W razie jakichkolwiek problemów czy wątpliwości bardzo prosimy o kontakt.:

Email: plinfo@omniveda.com