Polityka prywatności

Zasady te, wydane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej "rozporządzeniem") przez Fundację Omniveda, jako zarejestrowaną Fundację, z siedzibą przy ulicy Legnickiej 65, 54-206 Wrocław. Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000516879 (zwaną dalej "Administratorem") ma na celu zapewnienie obowiązku informowania poprzez Administratora osób, których dane są przetwarzane, zgodnie z art. 13 rozporządzenia.

Informacje o Administratorze

FUNDACJA OMNIVEDA
ul. Kościuszki 35 a,
II piętro oficyna,
50-011 Wrocław

NIP: 8943054947
REGON: 022454451
plinfo@omniveda.com

Kategoria danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, wykorzystując określone identyfikatory lub elementy (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu itp.)

Podmiotami danych, tj. osobami fizycznymi, których dane osobowe przetwarza Administrator, są dzieci - uczestnicy lub kandydaci do kół naukowych i na półkolonie letnie i zimowe oraz prawni przedstawiciele dzieci.

Kategorie danych osobowych

 • Dane identyfikacyjne - imię, nazwisko, data urodzenia, stały adres zameldowania lub zamieszkania, adres IP, zdjęcia
 • Dane kontaktowe - adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail.
 • Inne dane - klasa do której uczęszcza dziecko, miasto, numer szkoły, pliki cookie.
 • Wrażliwe dane osobowe - dane dotyczące ograniczeń zdrowotnych dotyczących uczestnictwa w półkoloniach letnich lub zimowych (alergie, uczulenia, choroby).

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są tylko wtedy, gdy:

 1. Przetwarzanie jest konieczne, aby stworzyć gamę usług, negocjacje w sprawie oferty, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania mailowe lub telefoniczne, dla wykonania zamówienia (zapisania na koło lub półkolonię), którego dotyczą dane, lub do zaksięgowania środków, które wpłyneły ze strony rodziców lub opiekunów prawnych za uczestnictwo dziecka w kołach naukowych lub półkolonii. Przetwarzanie takie jest dozwolone na mocy art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenie. Przetwarzanie w celu wykonania umowy i wypełnianie zobowiązań prawnych nie może być odrzucone.
  Do zobowiązań prawnych należą:
  • Wysyłanie informacji o płatnościach lub potwierdzenia zgłoszenia na koło naukowe lub półkolonie
  • Zainteresowanie stanowiskiem pracy w Fundacji Omniveda.
  • Procesy związane z identyfikacją klienta.
  • Komunikacja z klientem.
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega zarządzający;
  Są to w szczególności:
  • Spełnienie ustawowych zobowiązań podatkowych i księgowych.
 3. Przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 4. Przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów powiernika lub strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obowiązujące prawo.
  Są to w szczególności:
  • Odzyskiwanie zaległych płatności od klientów i innych sporów z klientami.
  • Informacje dotyczące terminowej płatności w celu zapobiegania roszczeniom.
  • Przetwarzanie plików cookie w celach analitycznych i funkcjonowania stron internetowych.
 5. Podmiot danych wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.
  Są to w szczególności:
  • Wysyłanie wiadomości biznesowych o ofertach spędzania wolnego czasu dla dzieci.
  • Pozyskiwanie i publikowanie zdjęć z kół naukowych, obozów lub innych wydarzeń (tj. pikniki szkolne, spotkania z rodzicami, wydarzenia naukowe).
  • Przetwarzanie plików cookie w celach marketingowych (retargetowanie).

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do zabezpieczenia praw i obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązań, obowiązującego ustawodawstwa lub uzasadnionego interesu powiernika lub udzielonej zgody.

 • O ile nie określono inaczej i nie przewidziano inaczej w ustawodawstwie, przetwarzanie danych osobowych zgodnie z uzasadnionym interesem administratora jest rozumiane jako okres trzech (3) lat od momentu powstania podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
 • O ile nie określono inaczej  w niniejszej polityce prywatności i nie określono inaczej w ustawodawstwie, czas przetwarzania danych osobowych w wyniku wykonania umowy lub zapytania (organizacja urodzin lub pikników naukowych) jest czasem obowiązywania stosunku umownego i obowiązuje na okres trzech (3) lat od rozwiązania umowy.
 • O ile nie określono inaczej i przepisy obowiązującego prawodawstwa nie stanowią inaczej, dane osobowe podane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane przez cały czas trwania celu, w którym zostały podane pięciu (5) lat lub do czasu wycofania zgody.
 • O ile nie określono inaczej i w obowiązującym ustawodawstwie nie przewidziano inaczej, Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych, gdy będzie mógł to zrobić zgodnie z uzasadnieniem prawnym, a po upływie okresu przetwarzania prawidłowo i bezpiecznie je usunie.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w takim zakresie, w jakim właściwy podmiot danych (rodzic lub opiekun prawny dziecka) zezwolił na to w udzielonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych poprzez zawarcie umowy lub na potrzeby wypełnienia postanowień umowy lub w celu wypełnienia ustawowych obowiązków powiernika ustalonych prawem.

Metoda przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe ręcznie lub są one przetwarzane  automatycznie przez system. Automatyczne przetwarzanie danych jest ograniczone do minimum i nie ma wpływu na przetwarzane dane osobowe. Zautomatyzowane przetwarzanie danych służy na przykład do określenia uprawnień klienta do zniżki lub automatycznego zapisu na kolejny semestr zajęć.

Udostępnianie danych osobowych innym administratorom i procesorom

Korzystamy z usług stron trzecich, aby zapewnić pewne operacje przetwarzania, których sami nie możemy zapewnić. Do stron trzecich należą:

 • Web4U - usługi hostingowe
 • Facebook - piksel FB
 • Google - Google Analytics, Google AdWords
 • Firmy dystrybucyjne - Poczta Polska,
 • Dostawca wewnętrznego systemu informacyjnego
 • Szkoły
 • Firma księgowa
 • Banki

Przetwórcami są przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polski lub mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub tzw. Bezpiecznym państwie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Podmiot danych zostaje poinformowany o swoim prawie do:

 • Wymagania dostępu od administratora do danych osobowych;

 • Do naprawy lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • Sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • Przenoszenia danych na warunkach określonych w rozporządzeniu;

 • Odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostało przyznane;

 • Nie podlega automatycznej decyzji, w tym profilowaniu.

Jeśli podmiot danych podejrzewa, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem o ochronie danych osobowych lub prawem dotyczących prywatności danych wrażliwych, w szczególności w przypadku gdy dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania, mogą:

 • Wnieść do administratora o wyjaśnienie;
 • Poprosić administratora, aby usunął powstały stan. W szczególności może to stanowić ograniczenie w zakresie przetwarzania, poprawiania, dodawania lub usuwania danych osobowych.

Chyba że przepisy, ustawy lub inne stosownych przepisy dotyczących ochrony danych osobowych stanowią inaczej, Administrator wprowadzi zmiany w danych na prośbę podmiotu lub usunie je, jeśli zgoda na ich przetwarzanie zostanie wycofana. Jendakże w przypadku gdy przetwarzane dane są potrzebne do wypełnienia zobowiązań prawnych spoczywających na Administratorze dane zostaną zatrzymane na czas dopełnienia zobowiązań prawnych (np. wystawienie faktury itp.)

O zmianę lub usunięcie danych można wnieść na na tej stronie.

Jeśli ta opcja się nie powiedzie i Administrator nie zareaguje na wniosek o zmianę lub usunięcie danych, podmiot ma prawo odwołania się  bezpośrednio do organu nadzoru, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 0048-22 860 70 86, giodo.gov.pl.

PPG

cancel
helpline kroužky

W czym możemy pomóc?

Nie udało się przesłać formularza zgłoszeniowego? W razie jakichkolwiek problemów czy wątpliwości bardzo prosimy o kontakt.:

Email: plinfo@omniveda.com